ShareBusiness

ShareBusiness is al jaren een vertrouwde partner voor veel opdrachtgevers in de bemiddeling (tijdelijk en vast) voor Finance, HR en Management posities.

Onze werkwijze?

 • We bouwen op relaties;
 • We pakken een opdracht alleen maar op als we vooraf het gevoel hebben dat we de oplossing kunnen bieden;
 • We hebben 2 klanten: de opdrachtgever en de kandidaat;
 • We zijn eigenwijs & volhardend;
 • We hebben een simpele fee structuur;

en bovenal….

 • We hebben ontzettend veel plezier in ons werk en de samenwerking met onze opdrachtgevers! De ‘match’ en klik begint tussen u en ons!

 

Waar schakelt u ons voor in?

Ons netwerk van professionals hebben wij in de afgelopen 20 jaar opgebouwd in functies op tactisch en strategisch niveau; denk hierbij aan (business) controller, financieel directeur, CFO, HR business partner, HR manager, BU of operations manager, project manager.

Wil je weten wat onze missie is?

Missie

De sociaal-maatschappelijke missie van ShareBusiness is om de kennis van professionals te verbinden aan organisaties en allerlei initiatieven in Nederland en in Ontwikkelingslanden, waarmee ondernemerschap, individuele groei en leiderschap worden gestimuleerd.

We houden van een gezond en sociaal business model, een ondernemende instelling en werken graag met echte professionals.

Ons eigen ShareBusiness model®  heeft inmiddels geleid tot een aantal zeer succesvolle bedrijven, in Nederland en daar buiten. Bekijk onder Ventures welke dit zijn. Interesse in het ShareBusiness model®? Bel ons!

Benieuwd naar ons ShareKnowledge Fund?

ShareKnowledgeFund

Het ShareKnowlegde Fund (SKF) is door ShareBusiness opgericht in 2010 door om samen met anderen impact te creëren op duurzaamheid, ondernemerschap en verbinding van kennis.

Het SKF wil impact maken door:

 • De inzet van kennis en ervaring van Nederlandse professionals in Ontwikkelingslanden;
 • Participeren en investeren in bedrijfsmatige initiatieven die duurzaamheid, zelfredzaamheid en sociaal/maatschappelijke groei bevorderen.

Het SKF stelt ShareBusiness, haar professionals en opdrachtgevers in de gelegenheid om de woord bij de daad te voegen en allerlei initiatieven concreet op te pakken.

Wij geloven in de kracht van het delen van kennis en van samen ondernemen!

Meer weten over de ondernemingen die zijn ontstaan?

Ventures

Skyscrapers

Wij zijn er van overtuigd dat wij juist die authentieke, ondernemende young professionals kunnen ontwikkelen tot young influencers. Altijd in balans op het gebied van Mind, Body, Soul en Society. Zo trekken wij onze young professionals én onze partners uit hun comfortzone om duurzame groei te beïnvloeden.

Dutch Leaders

Draagt bij aan ontwikkeling van duurzaam leiderschap van managers & directeuren. In 5 verschillende programma’s worden ze uitgedaagd om impact te creëren, met hun mensen & organisaties. Dutch Leaders is ontstaan uit een ambitie om ‘leadership for lives’ mogelijk te maken.

ASA Ethiopia

Africa Sustainable Aquaculture (ASA) is een onderneming van Nederlandse durfinvesteerders die de eerste duurzame Tilapia farm in Ethiopie hebben neergezet. ASA produceert straks 90.000 kilo vis per maand voor de lokale bevolking in Ethiopie, dat direct bijdraagt aan voedselzekerheid en gezondheid. Door training van boeren, inzet van onze kennis en expertise is men uiteindelijk zelf in staat een inkomen te genereren en hun kinderen te kunnen voorzien van proteïne rijk voedsel. ASA creeërt werkgelegenheid, we ontwikkelen duurzaam de vissector en stimuleren hierdoor de lokale economie.

Meer informatie over ShareBusiness, neem dan contact met ons!

Terug naar ShareBusiness.

Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld om je te inspireren en uit te nodigen tot persoonlijk contact. Het toont ons gedachtengoed en de bedrijven die hier aan gelieerd zijn. Geschetste verbanden kunnen variëren en aanleiding geven tot aanpassingen. Er kunnen derhalve geen rechten ontleend worden aan de getoonde informatie op deze website.

Algemene voorwaarden ShareBusiness B.V.

In geval van interim management/training/consultancy

Artikel 1: Definities en toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten die betrekking hebben op diensten die ShareBusiness B.V. verricht voor opdrachtgevers of hun rechtsopvolgers en voorts op alle offertes of opdrachten die voortbouwen op of voortvloeien uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing van zijn. Afwijking van deze voorwaarden gebeurt alleen met schriftelijke toestemming van ShareBusiness B.V.

Onder de opdrachtgever wordt verstaan: degene met wie ShareBusiness B.V. een overeenkomst (hierna ook aangeduid als: ‘opdracht’) sluit waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op overeenkomsten tussen ShareBusiness B.V. en opdrachtgever.

ShareBusiness B.V. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. ShareBusiness B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan wederpartij doen toekomen.

Artikel 2: Grondslag offertes

Offertes van ShareBusiness B.V. zijn gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever heeft gegeven. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie heeft verstrekt voor de offerte, opzet en uitvoering van de dienstverlening zoals genoemd onder artikel 1.

Alle aanbiedingen en offertes van ShareBusiness B.V. zijn vrijblijvend en blijven, behoudens wanneer anders is vermeld, 30 dagen geldig.

Artikel 3: Totstandkoming en duur overeenkomst

Behoudens andersluidende afspraak worden overeenkomsten, dan wel aanvullingen daarop, aangegaan door middel van schriftelijke vastlegging daarvan door ShareBusiness B.V. ShareBusiness B.V. en de opdrachtgever zijn pas gebonden aan de inhoud van een opdracht of opdrachtbevestiging nadat de opdrachtgever hiervoor schriftelijk zijn akkoord heeft gegeven.

In de opdracht(bevestiging) staat de naam van de opdrachtgever en -voor zover relevant- de naam of namen van de functionaris(sen), de begindatum van de opdracht, een omschrijving van de diensten of werkzaamheden, de omvang van de opdracht uitgedrukt in uren of dagdelen, het overeengekomen tarief en kostenvergoedingen. Voor zover niet anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 4: Wijziging

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan veranderen, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Als een tussentijdse wijziging het honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal ShareBusiness B.V. dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk laten weten. Indien de opdrachtgever niet instemt met deze wijziging, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. ShareBusiness B.V. is aanvullend gerechtigd jaarlijks de tarieven per 1 januari te wijzigen.

Artikel 5: Uitvoering

ShareBusiness B.V. is gehouden de opdracht met zorg uit te voeren. Voor ShareBusiness B.V. geldt een inspanningsverbintenis. Behoudens uitdrukkelijke en als zodanig benoemde daarvan afwijkende regeling, verplicht ShareBusiness B.V. zich niet tot nakoming van een resultaatsverbintenis.

ShareBusiness B.V. bepaalt welke persoon de opdracht uitvoert en op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen.

Werkzaamheden welke op verzoek van de opdrachtgever zijn verricht door ShareBusiness B.V. en welke vallen buiten de schriftelijk vastgestelde overeenkomst, worden vergoed volgens het daarvoor gangbare tarief van ShareBusiness B.V.. ShareBusiness B.V. mag deze werkzaamheden opschorten totdat te dier zake een schriftelijk vastgelegde overeenkomst is gesloten.

De opdrachtgever zorgt voor goede facilitaire ondersteuning en goede werkruimte. De huisregels van de opdrachtgever worden in acht genomen nadat ShareBusiness B.V. hiervan een schriftelijk exemplaar heeft ontvangen.

Artikel 6: Geheimhouding

Voor ShareBusiness B.V. en door haar ingeschakelde derden geldt een geheimhoudingsplicht ter zake de inhoud van de overeenkomst en de gegevens die de onderneming van de opdrachtgever betreffen, behoudens voor zover de wet bekendmaking hiervan voorschrijft. Deze geheimhoudingsplicht blijft gelden na het einde van de overeenkomst. ShareBusiness B.V. verbindt zich ertoe haar (voormalige) medewerkers aan deze plicht te houden.

Artikel 7: (Intellectueel) Eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdrachten en die zijn opgenomen in het advies of resultaat van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van ShareBusiness B.V. Openbaarmaking kan alleen geschieden na toestemming van ShareBusiness B.V.

Een uitzondering vormt het gebruik in de organisatie van de opdrachtgever, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

Tenzij anders is overeengekomen verkrijgt de opdrachtgever, door betaling van daarop betrekking hebbende facturen, alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst tussen partijen ontwikkelde producten. De opdrachtgever mag deze producten alleen ten behoeve van zichzelf gebruiken. Het is de opdrachtgever verboden deze producten aan derden af te staan.

Het is de opdrachtgever verboden (geestes-)producten van ShareBusiness B.V. te gebruiken, te verveelvoudigen, te exploiteren, te openbaren of aan derden ter hand te stellen. Onder deze producten worden in ieder geval verstaan: computerprogramma’s, werkwijzen, (basis-)modellen van rapporten en contracten, een en ander in de ruimste zin des woords.

Artikel 8: Vervangingsregeling

ShareBusiness B.V. kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van de personele inzet wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Deze wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen en evenmin de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met ShareBusiness B.V. plaatsvinden.

Op verzoek van de opdrachtgever vindt vervanging van een medewerker plaats, indien zich een van de volgende omstandigheden voordoet:

 • de samenwerking van de medewerker met anderen die aan dezelfde werkopdracht werkzaam zijn, laat naar het oordeel van de opdrachtgever te wensen over;
 • de vakbekwaamheid van de medewerker voldoet niet aan de eisen die naar het oordeel van partijen kunnen worden gesteld in het kader van de verleende opdracht;
 • de medewerker maakt zich schuldig aan wangedrag;
 • de medewerker is langer dan 1 maand ziek.

De opdrachtgever verzoekt schriftelijk om vervanging. Hierop zal ShareBusiness B.V. zo spoedig mogelijk een vervangende medewerker voorstellen. Extra kosten van inwerken komen, behoudens andersluidende regeling, voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9: Afdrachten

ShareBusiness B.V. staat in voor afdracht van de wettelijk verplichte loonheffing en sociale premies voor elke medewerker, daaronder begrepen de door haar ingehuurde medewerker, die werkzaamheden voor opdrachtgever uitvoert.

ShareBusiness B.V. vrijwaart de opdrachtgever voor elke aanspraak van derden, die het gevolg is van het niet voldoen aan hierboven vermelde afdrachtverplichting.

Artikel 10: Concurrentiebeding

Het is de opdrachtgever niet toegestaan bij de opdracht namens ShareBusiness B.V. betrokken personen in dienst te nemen dan wel anderszins werkzaamheden te laten verrichten zonder instemming van ShareBusiness B.V. Dit verbod geldt ook voor aan opdrachtgever gelieerde bedrijven of derden en vervalt een jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen ShareBusiness B.V. en de opdrachtgever.

Bij overtreding van deze bepaling is de opdrachtgever aan ShareBusiness B.V. een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 25.000 per persoon, onverminderd het recht van ShareBusiness B.V. volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

ShareBusiness B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en verliezen, direct of indirect, bedrijfsschade of gevolgschade, of anderszins schade wegens gederfde winst of geleden verlies, die ShareBusiness B.V. of door haar bij de opdracht betrokken personen mochten veroorzaken aan personen of goederen van derden of van de opdrachtgever, tenzij veroorzaakt door grove schuld of opzet. De aansprakelijkheid van ShareBusiness B.V. voor dergelijke schade is verder beperkt tot het per opdracht gefactureerde bedrag, of indien maandelijks wordt gefactureerd, tot een bedrag gelijk aan 2 maal het maandelijks gefactureerde bedrag, met een maximum van EUR 15.000. Eventuele gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst geleden door de opdrachtgever of een cliënt van de opdrachtgever, is hierbij uitgesloten. Evenmin is ShareBusiness B.V. aansprakelijk voor de nakoming van eventuele verbintenissen, die door ShareBusiness B.V. ingezette of bemiddelde functionarissen zijn aangegaan, al of niet met toestemming van de opdrachtgever of namens haar handelende functionarissen.

Artikel 12: Betalingen en Tarieven

Tarieven zijn exclusief BTW, reis- en verblijfskosten tenzij anders is overeengekomen.

Behoudens andersluidende vermelding op de factuur van ShareBusiness B.V., geldt een betalingstermijn van 14 dagen. In geval van niet-tijdige betaling, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat zij daarvoor in gebreke hoeft te worden gesteld

en is opdrachtgever gehouden tot betaling van rente ter hoogte van het percentage van de wettelijke rente vermeerderd met 2, met een minimum van 12%. Voorts is de opdrachtgever in dat geval buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de totale facturen ten aanzien waarvan het verzuim is ingetreden, met een minimum van EUR 700.

Indien een of meerdere opdrachtgevers gezamenlijk een opdracht hebben gegeven, zijn zij hoofdelijk verbonden voor betaling van het totale factuurbedrag. ShareBusiness B.V. is gerechtigd te allen tijde van de opdrachtgever een voorschot te verlangen.

De tarieven van ShareBusiness B.V. worden jaarlijks per 1 januari aangepast overeenkomstig de stijging van het indexcijfer voor regelingslonen voor overige dienstverlening, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor Statistiek.

Artikel 13: Reclames

Reclames met betrekking tot geleverde diensten en het gefactureerde bedrag, dienen binnen 30 dagen na ontdekking van hetgeen waarover wordt gereclameerd, aan ShareBusiness B.V. te worden kenbaar gemaakt. Dergelijke reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtnemer niet op.

Artikel 14: Annulering, tussentijdse beëindiging of vermindering van de overeenkomst.

Overeenkomsten welke voor onbepaalde tijd zijn aangegaan, kunnen door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Opzegging geschiedt alleen bij aangetekende brief of deurwaardersexploot.

Overeenkomsten welke voor bepaalde tijd zijn aangegaan, kunnen niet tussentijds worden opgezegd.

ShareBusiness B.V. en de opdrachtgever kunnen de overeenkomst na overleg en met instemming van beide partijen voortijdig beëindigen, indien één van beide van mening is dat de schriftelijk vastgelegde opdracht niet meer kan worden uitgevoerd volgens de overeengekomen specificaties. De ene partij dient hiertoe bij de andere partij een schriftelijk gemotiveerd verzoek in.

ShareBusiness B.V. heeft recht op compensatie bij gehele of gedeeltelijke annulering of een eenzijdige, niet overeengekomen beëindiging of vermindering van de opdracht door de opdrachtgever. Deze compensatie betreft het aannemelijk te maken bezettings- en/of winstverlies dat ontstaat door dit voortijdige beëindigen of verminderen van de overeenkomst.

ShareBusiness B.V. mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als er in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd dat de opdracht wordt voltooid. Dit is het geval wanneer er omstandigheden een rolspelen waarop ShareBusiness B.V. geen invloed kan uitoefenen of die haar niet zijn toe te rekenen.

Faillissement, surséance van betaling en definitieve toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen aan de zijde van opdrachtgever maken -ieder voor zich- ShareBusiness B.V. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 15: Vervaltermijn

Voor zover niet anders is overeengekomen, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden die opdrachtgever jegens ShareBusiness B.V. mocht hebben in ieder geval na een jaar nadat de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon worden met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16: Recht en forum

Op alle overeenkomsten tussen ShareBusiness B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel 17: Conversie

Indien en voor zover op deze algemene voorwaarden dan wel enige andere bepaling in de overeenkomst tussen partijen, aan ShareBusiness B.V. geen beroep toekomt op grond van redelijkheid en billijkheid dan wel op grond van het onredelijk bezwarend karakter, komt aan de betreffende bepaling zoveel als noodzakelijk een andere doch zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, en wel op zodanige wijze dat aan ShareBusiness B.V. wel een beroep op de betreffende bepaling toekomt.

In geval van Werving en Selectie

Artikel 18: Definities en toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten die betrekking hebben op diensten die ShareBusiness B.V. verricht voor opdrachtgevers of hun rechtsopvolgers en voorts op alle offertes of opdrachten die voortbouwen op of voortvloeien uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing van zijn. Afwijking van deze voorwaarden gebeurt alleen met schriftelijke toestemming van ShareBusiness B.V.

een omschrijving van de diensten of werkzaamheden en de overeengekomen tarieven.

Artikel 21: Tarieven

ShareBusiness B.V. hanteert een verrekening van wervingskosten in twee delen. Bij aanvang van de opdracht wordt door ShareBusiness B.V. een initiële fee in rekening gebracht. Deze fee is zonder meer verschuldigd en zal ook niet gerestitueerd kunnen worden. Bij een succesvolle plaatsing berekent ShareBusiness B.V. een succesfee, op het moment van overeenstemming tussen kandidaat en opdrachtgever.

Artikel 22: Wijziging

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan veranderen, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Als een tussentijdse wijziging het honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal ShareBusiness B.V. dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk laten weten.

Artikel 23: Uitvoering

ShareBusiness B.V. zal de opdracht(en) naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. ShareBusiness B.V. is gehouden de opdracht met zorg uit te voeren. Voor ShareBusiness B.V. geldt een resultaatverbintenis, in die zin dat het gewenste resultaat is het aangaan door de opdrachtgever van een dienstverband met de door ShareBusiness B.V. aangedragen persoon.

Artikel 24: Aansprakelijkheid

Onder de opdrachtgever wordt verstaan: degene met wie
ShareBusiness B.V. een overeenkomst (hierna ook aangeduid als:
‘opdracht’) sluit waarop deze algemene voorwaarden van toepassing
zijn. geleden schade. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de helft van

Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op overeenkomsten tussen ShareBusiness B.V. en de opdrachtgever.

ShareBusiness B.V. is bevoegd wijziging in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. ShareBusiness B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan wederpartij doen toekomen.

Artikel 19: Grondslag offertes

Offertes van ShareBusiness B.V. zijn gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever heeft gegeven. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie heeft verstrekt voor de offerte, opzet en uitvoering van de dienstverlening zoals genoemd onder artikel 1.

Alle aanbiedingen en offertes van ShareBusiness B.V. zijn vrijblijvend en blijven, behoudens wanneer anders is vermeld, 30 dagen geldig.

Artikel 20: Totstandkoming en duur overeenkomst

Behoudens andersluidende afspraak worden overeenkomsten, dan wel aanvullingen daarop, aangegaan door middel van schriftelijke vastlegging daarvan door ShareBusiness B.V. ShareBusiness B.V. en de opdrachtgever zijn pas gebonden aan de inhoud van een opdracht of opdrachtbevestiging nadat de opdrachtgever hiervoor schriftelijk zijn akkoord heeft gegeven.

In de opdracht(bevestiging) staat de naam van de opdrachtgever en -voor zover relevant- de naam of namen van de functionaris(sen),

het bedrag dat ShareBusiness B.V. gedurende de laatste zes maanden voorafgaande aan het intreden van het verzuim aan opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met de desbetreffende opdracht.

Voor tekortkomingen van door ShareBusiness B.V. ingeschakelde derden is ShareBusiness B.V. nimmer aansprakelijk.

Artikel 25: Betalingen

Tenzij anders overeengekomen zijn de tarieven exclusief BTW.

Behoudens andersluidende vermelding op de factuur van ShareBusiness B.V., geldt een betalingstermijn van 14 dagen. In geval van niet-tijdige betaling, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat zij daarvoor in gebreke hoeft te worden gesteld en is de opdrachtgever gehouden tot betaling van rente ter hoogte van het percentage van de wettelijke rente vermeerderd met 2, met een minimum van 12%. Voorts is de opdrachtgever in dat geval buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de totale facturen ten aanzien waarvan het verzuim is ingetreden, met een minimum van EUR 700.

Indien een of meerdere opdrachtgevers gezamenlijk een opdracht hebben gegeven, zijn zij hoofdelijk verbonden voor betaling van het totale factuurbedrag.

ShareBusiness B.V. is gerechtigd te allen tijde van de opdrachtgever een voorschot te verlangen.

Artikel 26: Coulance

Reclames met betrekking tot geleverde diensten en het gefactureerde bedrag, dienen binnen 30 dagen na ontdekking van hetgeen waarover

wordt gereclameerd, aan ShareBusiness B.V. te worden kenbaar gemaakt. Dergelijke reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtnemer niet op.

In geval van beëindiging van het dienstverband van de geplaatste kandidaat binnen een termijn van 6 maanden na aanvang dienstverband, om reden dat de betreffende persoon niet past binnen de organisatie waar hij/zij geplaatst was en onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat ShareBusiness B.V. tevoren is geïnformeerd over de op handen zijnde beëindiging en ook ShareBusiness B.V. van mening is dat de betreffende persoon niet past binnen de organisatie van de opdrachtgever zal ShareBusiness B.V. een nieuwe werving- en selectieprocedure uitvoeren, zonder dat de opdrachtgever een succesfee verschuldigd is.

Artikel 27: Annulering, tussentijdse beëindiging of vermindering van de overeenkomst.

Overeenkomsten welke voor onbepaalde tijd zijn aangegaan, kunnen door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Opzegging geschiedt alleen bij aangetekende brief of deurwaardersexploot.

Faillissement, surséance van betaling en definitieve toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen aan de zijde van opdrachtgever maken -ieder voor zich- ShareBusiness B.V. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

ShareBusiness B.V. heeft recht op compensatie bij een beëindiging of vermindering van de opdracht door de opdrachtgever. Deze compensatie betreft het aannemelijk te maken bezettings- en/of winstverlies dat ontstaat door dit voortijdige beëindigen of verminderen van de overeenkomst.

Artikel 28: Vervaltermijn

Voor zover niet anders is overeengekomen, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden die de opdrachtgever jegens ShareBusiness B.V. mocht hebben in ieder geval na een jaar nadat de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon worden met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 29: Recht en forum

Op alle overeenkomsten tussen ShareBusiness B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel 30: Conversie

Indien en voor zover op deze algemene voorwaarden dan wel enige andere bepaling in de overeenkomst tussen partijen, aan ShareBusiness B.V. geen beroep toekomt op grond van redelijkheid en billijkheid dan wel op grond van het onredelijk bezwarend karakter, komt aan de betreffende bepaling zoveel als noodzakelijk een andere doch zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, en wel op zodanige wijze dat aan ShareBusiness B.V. wel een beroep op de betreffende bepaling toekomt.

 

Versie 2.3 februari 2017

Het ShareBusiness® Model